6. Poschodie

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
- Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

OKRESNÁ PROKURATÚRA