6. Poschodie

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
                                      - Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately                                                                                                                                                                    -  Referát poradensko-psychologických služieb 

OKRESNÁ PROKURATÚRA