2. Poschodie

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECí A RODINY

Oddelenie služieb pre občana

ODBOR SOCIÁLNYCH VECí A RODINY
- Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
- Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností